Selecteer een pagina

WAT IS DE equimerio® TOOLSET?

De equimerio® toolset is onze verzameling van digitale instrumenten voor de hedendaagse vertrouwde adviseur van het familiebedrijf. Met de toolset positioneer je jezelf op een natuurlijke manier als procesregisseur. In die rol help je ondernemende en/of vermogende families om een stevig en stabiel draagvlak te krijgen voor hun ingrijpende keuzes met betrekking tot (hun betrokkenheid bij) het bedrijf en/of familievermogen.

Succesvolle procesregisseurs kiezen voor een adviesbenadering waarmee zij de familie als geheel centraal stellen. Zij doorlopen daarbij telkens een stramien met de volgende vier fasen: de aansluiting van de betrokken personen, het verkennen van het vraagstuk en de procesroute, het verdiepen van de mogelijke opties en tenslotte het verkrijgen van ieders commitment voor de gekozen optie. Aan het eind liggen er krachtige resultaten, bijvoorbeeld een familiestatuut, een opvolgingsplan, een helder kader voor de estate planning, een nieuw bestuursreglement of je bereikt er simpelweg mee dat de familie een door jou opgestart familieberaad op eigen kracht voortzet.

Aansluiting

Krijg de mensen waar het om gaat aan tafel.

Creëer een sfeer van openheid, vertrouwen en respect.

Verkenning

Bereik overeenstemming over de cruciale onderwerpen.

Maak emotioneel beladen onderwerpen bespreekbaar.

Verdieping

Werk mogelijke scenario’s uit.

Maak de samenhang van de verschillende keuzes inzichtelijk.

Commitment

Laat de familie keuzes maken waar zij het best mee uit de voeten kan.

Overbrug de verschillen en versterk de verbondenheid.

pointer

Het Resultaat

De neuzen staan dezelfde kant op.

Er is draagvlak voor de gemaakte keuzes.

De harmonie en continuïteit zijn geborgd.

Toolset

Maak alles inzichtelijk en overzichtelijk.

Breng scenario’s gemakkelijk in kaart.

Toon de dynamiek van familie en bedrijf.

Werk met soepel gekoppelde bestanden.

Profiteer van effectieve selectiefilters.

Alle relevante documenten op één plaats, gekoppeld aan personen en bedrijven.

De equimerio® toolset maakt het je mogelijk om in elke fase van het adviesproces de juiste tool (adviesinstrument) in te zet­ten om de doelen van die fase te bereiken.

Alle instrumenten zijn inzetbaar voor alle fasen, jij bepaalt wel­ke tool op dat moment het meest geschikt is.

Met de toolset schakel je soepel over van een instrument dat het proces ondersteunt naar één waarmee je inhoudelijk in­zicht­en kan bieden in situaties en veranderingen op het snij­vlak van familie, bedrijf en eigendom.

Het resultaat is dat je jouw rol als vertrouwde adviseur stevig verankert in de relatie met je klant.

Klik op de video’s om te zien hoe je de tools inzet in het adviesproces

Video fase 1: Aansluiting

Aansluiting

Video fase 2: Verkenning

Verkenning

Video fase 3: Verdieping

Verdieping

Video fase 4: Commitment

Commitment

Overzicht tools in de toolset

De toolset bestaat uit acht verschillende tools of adviesinstrumenten. Deze instrumenten grijpen op elkaar in zodat daartussen een samenhang ontstaat waarmee de effectiviteit en efficiency van jouw adviesinspanningen zullen toenemen.

De instrumenten zijn onder te verdelen in twee categorieën:

Inhoudelijke adviesinstrumenten

1. Het Drie Cirkel Model

2. De Juridische Structuur

3. Het Genogram

4. Het Organogram

Proces faciliterende adviesinstrumenten

5. De Scenario Manager

6. De Document Manager

7. Het Logboek

8. Het Integraal Overzicht

klik op het plaatje voor vergroting!

1. Het Drie Cirkel Model

Bij familiebedrijven kan je familielid zijn, eigenaar zijn en/of in het bedrijf werkzaam zijn. Met het Drie Cirkel Model maak je zichtbaar met welke petten op alle betrokken personen met elkaar van doen hebben. Daarmee kan je helpen om een ordening aan te brengen in de onderlinge verhoudingen zodat de onderlinge communicatie beter verloopt. Daar begint het immers mee in verreweg de meeste gevallen. Het Drie Cirkel Model bevordert op een zeer effectieve manier de bewustwording bij de klant. Aan de hand van het Drie Cirkel Model kan je gemakkelijker de mensen waar het om gaat met elkaar aan tafel krijgen, emotioneel beladen dilemma’s in kaart brengen en deze bespreekbaar maken.

klik op het plaatje voor vergroting!

2. De Juridische Structuur

Met deze tool is het mogelijk om zeer efficiënt een juridische structuur neer te zetten met niet alleen alle rechtspersonen en andere rechtslichamen, maar ook bestuursorganen die men in het leven heeft geroepen, zoals een Raad van Advies of Familieraad. Aan deze structuur kan vervolgens informatie worden toegevoegd over de aard en omvang van belangen en andere zakelijke betrekkingen, zoals leningen, huur of management fees.

klik op het plaatje voor vergroting!

3. Het Genogram

Het genogram is een weergave van de familiestructuur. Met deze tool bouw je deze zeer eenvoudig op. Als deze staat, kan aanvullende informatie worden toegevoegd zoals de aard van een duurzame relatie, een scheiding, een overlijden of een adoptie. Zo kan gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt hoe de familie zich door de generaties heen heeft ontwikkeld.

klik op het plaatje voor vergroting!

4. Het Organogram

Met dit instrument bouw je de interne organisatiestructuur op met alle rechtspersonen, business units en afdelingen van dien. Je kan hier heel gemakkelijk alle functionarissen aan koppelen, zodat inzichtelijk wordt wie welke verantwoordlijkheden draagt.

Dit instrument is momenteel nog in ontwikkeling.

klik op het plaatje voor vergroting!

5. De Scenario Manager

Situaties veranderen door de tijd heen en dat brengt uitdagingen met zich mee voor de familie en het bedrijf. Met de scenario manager breng je de dynamiek in je adviesproces. Samen met de klant formuleer je welke scenario’s denkbaar zijn voor deze veranderingen en werk je per scenario verschillende fasen uit. Per fase wordt duidelijk wat er verandert, of dat binnen het bedrijf is of de familie of beide. Alle instrumenten worden aan de scenario’s en fasen gekoppeld, zodat alle veranderingen in één keer automatisch doorwerken in alle andere intrumenten. Alle scenario’s en fasen kunnen van commentaar worden voorzien.

klik op het plaatje voor vergroting!

6. De Document Manager

De Document Manager maakt het mogelijk om alle relevante documenten op te slaan en te koppelen aan de betreffende personen, rechtslichamen en bestuursorganen. Prettig opgebouwde filters helpen je om in één oogopslag te zien waar hiaten liggen, zodat je meteen weet waar actie te nemen. Dat is mogelijk gemaakt met een uitgebreide bibliotheek waarmee je de documenten kan labelen. Je maakt daarbij onderscheid tussen documenten waarvan er in de aard maar één is (zoals een testament of statuten) of waarvan een serie wordt opgebouwd (zoals notulen of jaarverslagen). Een meer uitgebreide en flexibele kluis om alle documentatie onder één vlag te brengen bestaat simpelweg niet.

klik op het plaatje voor vergroting!

7. Het Logboek

Met het logboek leg je het verloop van het onderhoud van je relatie vast. Alle in de praktijk voorkomende vormen van contact en andere adviesinspanningen zijn er in opgeno­men. Apart opgestelde verslagen kunnen als bijlage worden opgenomen. Elk contactmoment of andere advies­inspanning kan naast het mainstream logboek worden gekoppeld aan specifieke personen, rechtslichamen en bestuursorganen, zodat met flexibele filters ook heel gericht het verloop van een adviestraject kan worden opgevraagd.

klik op het plaatje voor vergroting!

8. Het Integraal Overzicht

Dit instrument is feitelijk de home page van een relatie waarin in één alomvattend overzicht inzichtelijk is uit welke compo­nenten de relatie is opgebouwd in de categorieën van per­sonen, juridische entiteiten (rechtslichamen) en bestuurs­organen. Dat alleen al biedt toegevoegde waarde! Voor elke categorie is een standaard profiel opgemaakt waarin infor­matie kan worden opgenomen die niet scenario afhankelijk is, oftewel niet aan verandering onderhevig. Alle informatie die via dit instrument wordt opgeslagen is gekoppeld aan alle andere instrumenten zodat deze informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd voor allerlei verschillende toe­pas­singen. Het is zeer simpel om nieuwe componenten toe te voegen en bestaande aan te passen.

Ontdek zelf de voordelen van de equimerio® toolset

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN

Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden van deze krachtige toolset gaat er niets boven het zelf uitproberen van deze digitale applicatie.

Vul je gegevens in om een demo aan te vragen.